Raport bazowy i strategia wdrażania są już dostępne

Jednym z głównych celów projektu AFECO jest wspieranie jakości życia, długotrwałego niezależnego życia i zaangażowania społecznego osób starszych. Projekt ma na celu promowanie aktywnego starzenia się i starzenia się w miejscu poprzez podkreślenie znaczenia przyjaznych dla osób starszych i ekologicznych środowisk w domach, społecznościach i dzielnicach. Ma także na celu podniesienie świadomości i edukację osób starszych, (nie)formalnych opiekunów i pracowników socjalnych na temat znaczenia tych środowisk.

Raport bazowy i strategia wdrażania przedstawiają wyniki działań partnerów projektu w Grecji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Włoszech i Polsce w pierwszej fazie projektu (grudzień 2022 – listopad 2023). Raport zawiera przegląd literatury, analizę porównawczą rozwiązań przyjaznych starzeniu i środowisku, raport na temat dobrych praktyk, wnioski z wywiadów i grup fokusowych oraz powiązane studia przypadków z krajów partnerskich.

Wytyczne powstałe w wyniku analizy bazowej przedstawiają ramy koncepcyjne materiałów szkoleniowych i zawierają zalecenia dotyczące nadchodzących działań (projektowanie platformy e-Learningowej, opracowanie programu nauczania, testowanie platformy e-Learningowej) w ramach projektu.

W celu uzyskania dalszych szczegółów na temat:

• Opisowej i porównawczej analizy różnych kontekstów: zdrowotnych, społecznych, finansowych i środowiskowych kraju oraz wpływu na nie zasad przyjaznych starzeniu się i środowisku;

• Wytycznych dotyczących zasad przyjaznych osobom starszym i ich potencjału w zakresie współkształtowania wymiarów aktywnego starzenia się i starzenia się na miejscu (zarówno w środowisku domowym, jak i społecznym) dla osób starszych i osób starszych potrzebujących opieki;

• Kluczowych wniosków z wywiadów ze starszymi osobami, opiekunami i innymi ekspertami;

• Potrzeb edukacyjnych (nie)formalnych opiekunów i pracowników socjalnych;

• Potrzeb edukacyjnych osób starszych i możliwości zaspokojenia tych potrzeb dzięki dostosowanemu programowi szkoleniowemu;

• Oceny praktycznych adaptacji i interwencji potrzebnych w platformie e-Learningowej;

• Wstępnej analizy powiązanych interesariuszy.

Przeczytaj nasz raport bazowy i strategię wdrożenia!

Scroll to Top