Kim jesteśmy

Heading Icon

Partnerzy Projektu

AFEDEMY, Akademia środowisk przyjaznych starzeniu w Europie

- Koordynator -
O AFEdemy

AFEdemy jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goudzie w Holandii. Została założona w maju 2017 roku i od tego czasu AFEdemy z powodzeniem angażuje się w europejskie sieci i projekty. U podstaw powstania AFEdemy leżało sprostanie wyzwaniom wielu organizacji, które przyjmują holistyczną koncepcję miast i środowisk przyjaznych starzeniu WHO. Misją AFEdemy jest budowanie potencjału krajowych, regionalnych i lokalnych interesariuszy w dziedzinie inteligentnych, zdrowych środowisk przyjaznych osobom starszym. Głównymi grupami docelowymi szkoleń i porad są osoby starsze, władze publiczne, architekci, instytucje opieki zdrowotnej oraz agencje badawcze i wdrożeniowe z zakresu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Aby osiągnąć swój cel, AFEdemy oferuje następujące usługi: łączenie i tworzenie sieci interesariuszy, opracowywanie programów nauczania i masowych otwartych kursów online, szkolenia, coaching oraz badania.

Hague University of Applied Sciences

- Partner -
O HAAGSE

Hague University of Applied Sciences ma prawie 26 000 studentów studiujących na prawie 100 programach w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Posiada również sześć Centrów Ekspertyz. Centrum wiedzy specjalistycznej składa się z wielu grup badawczych, które prowadzą badania wokół określonego tematu. W ramach projektu AFECO grupa badawcza Urban Ageing, będąca częścią Centre of Expertise on Health Innovation, współpracuje z Centre of Expertise on Global and Inclusive Learning. Zaangażowani badacze wnoszą znaczące doświadczenie badawcze i dydaktyczne na temat jakości życia osób starszych w mieście, a także kwestii zrównoważonego rozwoju, a także dobrze rozwinięte jakościowe i ilościowe umiejętności badawcze. Grupa badawcza Urban Aging współtworzyła również Kwestionariusz Miast i Społeczności Przyjaznych Starzeniu (AFCCQ).

STARZENIE SIĘ MIEJSKICH

CENTRUM INNOWACJI ZDROWOTNYCH

upwr

Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu

- Partner -
O Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) to jedna z najlepszych uczelni specjalistycznych w Polsce. Na UPWr funkcjonują Wiodące Zespoły Badawcze, które pracują nad rozwojem swoich dyscyplin, inicjują i prowadzą badania międzynarodowe o kluczowym znaczeniu oraz pozyskują środki zewnętrzne na prowadzenie przez Uczelnię badań naukowych. Jeden z tych Wiodących Zespołów Badawczych koncentruje się na dziedzinie zrównoważonych miast i regionów. Ponadto UPWr posiada doświadczenie w prowadzeniu nauczania osób starszych. Od 2009 roku przy UPWr działa Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem tej jednostki jest rozwijanie i pogłębianie sprawności intelektualnej i psychofizycznej oraz aktywności społecznej studentów, niezależnie od ich wykształcenia, statusu zawodowego i dotychczasowego zatrudnienia.
SHINE 2Europe

SHINE 2Europe Lda.

- Partner -
O SHINE 2Europe, Lda
SHINE 2Europe ma na celu promowanie integracyjnych społeczności wśród wszystkich obywateli poprzez dostarczanie badań i wsparcie we wdrażaniu zaawansowanych technologicznie, zdrowych i inkluzywnych rozwiązań. Z jasną wizją wspierania rozwoju społecznego i integracji, SHINE promuje dzielenie się dobrymi praktykami, aktywne tworzenie sieci między różnymi interesariuszami i krajami oraz projekty w obszarach uznanych za istotne dla społeczeństwa, takich jak równość i integracja, etyczne zachowanie i odpowiedzialność za środowisko. SHINE przewodniczy akcji COST NET4Age-Friendly i jest członkiem grupy fokusowej unijnego paktu na rzecz umiejętności dla ekosystemu bliskości i ekonomii społecznej.
ISRAA

I.S.R.A.A., Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza Agli Anziani

- Partner -
O I.S.R.A.A.

I.SRAA jest włoskim publicznym dostawcą opieki nad osobami starszymi z siedzibą w Treviso, który świadczy usługi zaspokajające szeroki zakres możliwych potrzeb, oferując zestaw różnych opcji mieszkaniowych seniorom z demencją lub bez, zarówno w opiece domowej, jak i w domach opieki. I.SRAA udostępnia również 32 mieszkania dla samodzielnych seniorów. I.SRAA posiada wiedzę i doświadczenie w pomaganiu seniorom w jak największej samodzielności mimo ograniczeń funkcjonalnych i poznawczych, poprzez promowanie pozytywnych uczuć w środowisku przyjaznym osobom starszym, poprawę poczucia własnej skuteczności seniorów oraz podniesienie ich poczucia jakości życia .

ISIS

ISIS, Institut Für Soziale Infrastruktur Gemeinnützige GmbH

- Partner -
O ISIS

ISIS to instytut non-profit zajmujący się stosowanymi badaniami społecznymi i planowaniem społecznym. Założony w 1991 roku, ISIS specjalizuje się w zorientowanych na praktykę analizach nauk społecznych, jak również w świadczeniu usług doradczych, rozwijaniu struktur społecznych i przekazywaniu wiedzy. Członkowie naszego zespołu i ich kolektyw Naszymi zasobami są wiedza łącząca nauki społeczne i kompetencje interdyscyplinarne. ISIS koncentruje się na kwestiach wieku, dyskryminacji, cyfryzacji, zdrowia i uczestnictwa. Ideą przewodnią jest wzmocnienie struktur demokratycznych. W tym celu ISIS od wielu lat współpracuje również na szczeblu europejskim z różnymi partnerami.

FRODIZO

FRODIZO, Corporation for Succor and Care of Elderly and Disabled

- Partner -
O FRODIZO
FRODIZO jest pozarządową organizacją non-profit, której celem jest świadczenie usług opieki społecznej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w celu zachowania przez nich maksymalnego poziomu samodzielności i dobrego samopoczucia. Jej celem jest promowanie aktywnego starzenia się, niezależnego życia i włączenia społecznego osób starszych te grupy docelowe. Ich personel składa się z profesjonalistów i naukowców z różnych dziedzin opieki zdrowotnej i społecznej, w tym pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, gerontologów i fizjoterapeutów. Ta korporacja dysponuje bardzo szeroką siecią współpracujących organizacji opieki społecznej na peryferiach zachodniej Grecji, jak również na szczeblu krajowym o charakterze socjalnym i zdrowotnym.
Scroll to Top