Uncategorized

AFECO WAS PRESENTED TO THE COST SCIENTIFIC COMMITTEE IN LISBON

Projekt AFECO został zaprezentowany przez Carinę Dantas, która została zaproszona do przedstawienia NET4Age-Friendly Komitetowi Naukowemu COST (SC) podczas 18. spotkania SC w Lizbonie. Komitet Naukowy COST doradza Stowarzyszeniu COST – European Cooperation in Science and Technology w zakresie jakości Open Call, a w szczególności procedur związanych ze składaniem, oceną i wyborem wniosków. Nadzoruje również monitorowanie i końcową ocenę akcji COST. NET4Age-Friendly była jedną z akcji wybranych do prezentacji w oparciu o jej doskonałe wyniki pośrednie oraz oczekiwane krótko- i długoterminowe skutki. Carina Dantas jest przewodniczącą NET4Age-Friendly, której głównym celem jest ustanowienie międzynarodowej i interdyscyplinarnej sieci naukowców ze wszystkich sektorów w celu zwiększenia świadomości oraz wspierania tworzenia i wdrażania inteligentnych, zdrowych środowisk wewnętrznych i zewnętrznych dla obecnych i przyszłych pokoleń. W związku z tym Carina przedstawiła niektóre z projektów związanych z SHAFE (Smart Healthy Age-Friendly Environments), w tym AFECO, którego celem jest promowanie upodmiotowienia osób starszych w celu stosowania niedrogich, przyjaznych dla wieku i przyjaznych dla środowiska rozwiązań.

Raport bazowy i strategia wdrażania są już dostępne

Jednym z głównych celów projektu AFECO jest wspieranie jakości życia, długotrwałego niezależnego życia i zaangażowania społecznego osób starszych. Projekt ma na celu promowanie aktywnego starzenia się i starzenia się w miejscu poprzez podkreślenie znaczenia przyjaznych dla osób starszych i ekologicznych środowisk w domach, społecznościach i dzielnicach. Ma także na celu podniesienie świadomości i edukację osób starszych, (nie)formalnych opiekunów i pracowników socjalnych na temat znaczenia tych środowisk. Raport bazowy i strategia wdrażania przedstawiają wyniki działań partnerów projektu w Grecji, Holandii, Niemczech, Portugalii, Włoszech i Polsce w pierwszej fazie projektu (grudzień 2022 – listopad 2023). Raport zawiera przegląd literatury, analizę porównawczą rozwiązań przyjaznych starzeniu i środowisku, raport na temat dobrych praktyk, wnioski z wywiadów i grup fokusowych oraz powiązane studia przypadków z krajów partnerskich. Wytyczne powstałe w wyniku analizy bazowej przedstawiają ramy koncepcyjne materiałów szkoleniowych i zawierają zalecenia dotyczące nadchodzących działań (projektowanie platformy e-Learningowej, opracowanie programu nauczania, testowanie platformy e-Learningowej) w ramach projektu. W celu uzyskania dalszych szczegółów na temat: • Opisowej i porównawczej analizy różnych kontekstów: zdrowotnych, społecznych, finansowych i środowiskowych kraju oraz wpływu na nie zasad przyjaznych starzeniu się i środowisku; • Wytycznych dotyczących zasad przyjaznych osobom starszym i ich potencjału w zakresie współkształtowania wymiarów aktywnego starzenia się i starzenia się na miejscu (zarówno w środowisku domowym, jak i społecznym) dla osób starszych i osób starszych potrzebujących opieki; • Kluczowych wniosków z wywiadów ze starszymi osobami, opiekunami i innymi ekspertami; • Potrzeb edukacyjnych (nie)formalnych opiekunów i pracowników socjalnych; • Potrzeb edukacyjnych osób starszych i możliwości zaspokojenia tych potrzeb dzięki dostosowanemu programowi szkoleniowemu; • Oceny praktycznych adaptacji i interwencji potrzebnych w platformie e-Learningowej; • Wstępnej analizy powiązanych interesariuszy. Przeczytaj nasz raport bazowy i strategię wdrożenia!

AFECO Launch in Gouda

Uruchomienie projektu AFECO w Gouda w Holandii

O AFEAFECO, projekt Erasmus+, rozpoczął się hybrydowym spotkaniem inauguracyjnym, które odbyło się w dniach 18-19 stycznia 2023 r. w Gouda w Holandii. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób starszych poprzez promowanie przystępnych cenowo rozwiązań przyjaznych dla osób starszych i przyjaznych dla środowiska w ich środowisku życia. Czerpiąc inspirację z SHAFE (Smart Healthy Age-Friendly Environments), AFECO odpowiada na obawy osób starszych dotyczące zmian klimatu, kwestii finansowych i przyszłości ich rodzin. Ponadto przyczynia się do realizacji celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Projekt ma na celu podniesienie świadomości i zapewnienie edukacji osobom starszym, formalnym i nieformalnym opiekunom oraz pracownikom socjalnym na temat znaczenia środowisk przyjaznych osobom starszym i ekologicznym w domach i społecznościach. Środowiska te odgrywają istotną rolę we wspieraniu aktywnego starzenia się i umożliwianiu osobom starszym starzenia się w miejscu, szczególnie w kontekstach związanych z opieką, w których mogą doświadczać biologicznego spadku lub wymagać opieki ze względu na słabość lub chorobę. Od grudnia 2022 do maja 2025 siedem organizacji z sześciu krajów będzie współpracować: – AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe (Holandia) – Koordynator międzynarodowy – FRODIZO, Korporacja Pomocy i Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi (Grecja) – ISRAA, Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza Agli Anziani (Włochy) – ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH (Niemcy) – SHINE 2Europe (Portugalia) – Uniwersytet Nauk Stosowanych w Hadze (Holandia) – UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polska)

Scroll to Top