ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AFECO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ COST ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Το πρόγραμμα AFECO παρουσιάστηκε από την Carina Dantas, η οποία προσκλήθηκε να παρουσιάσει το NET4Age-Friendly στην Επιστημονική Επιτροπή COST (SC) στη 18η συνεδρίαση του SC στη Λισαβόνα.

Η COST SC συμβουλεύει την COST Association – European Cooperation in Science and Technology σχετικά με την ποιότητα της Ανοιχτής Πρόσκλησης και ειδικότερα, τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων. Επιβλέπει επίσης την παρακολούθηση και την τελική αξιολόγηση των Δράσεων COST.

Το NET4Age-Friendly ήταν μία από τις δράσεις που επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν με βάση τα εξαιρετικά ενδιάμεσα αποτελέσματα και τις αναμενόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η Carina Dantas είναι η πρόεδρος του NET4Age-Friendly, του οποίου ο κύριος στόχος είναι να δημιουργήσει ένα διεθνές και διεπιστημονικό δίκτυο ερευνητών από όλους τους τομείς για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την υποστήριξη της δημιουργίας και εφαρμογής έξυπνων, υγιών εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλόντων για το παρόν και για τις μελλοντικές γενιές. Από αυτή την άποψη, η Carina παρουσίασε ορισμένα από τα έργα που σχετίζονται με το SHAFE (Έξυπνα Υγιή Περιβάλλοντα Φιλικά προς την Ηλικία), συμπεριλαμβανομένου του AFECO, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων να εφαρμόζουν προσιτές λύσεις φιλικές προς την γήτανση και φιλικές προς το περιβάλλον.

Scroll to Top