Τι είναι το πρόγραμμα AFECO

AFECO

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το έργο AFECO στοχεύει να προωθήσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ηλικιωμένων που τους επιτρέπουν να αναλύουν και να χρησιμοποιούν οικονομικά προσιτές και φιλικές προς την ηλικία και προς το περιβάλλον αρχές στο φυσικό τους περιβάλλον (στο σπίτι ή στη γειτονιά).
 
Οι φιλικές προς την ηλικία και προς το περιβάλλον αρχές θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για κοινωνική ένταξη, ενεργό γήρανση και γήρανση στο σπίτι, μέσω ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου τρόπου ζωής

Τι είναι οι φιλικές προς την ηλικία αρχές;

Οι φιλικές προς την ηλικία αρχές είναι πρακτικές λύσεις που ενισχύουν τις ευκαιρίες για καλύτερη υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια, δίνοντας τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να γεράσουν ενεργά και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Αυτές οι λύσεις συνδέονται με τους οκτώ τομείς του πλαισίου πόλεων φιλικών προς την ηλικία που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει υπαίθριους χώρους και κτίρια, μεταφορές, στέγαση, κοινωνική συμμετοχή, σεβασμό και κοινωνική ένταξη, συμμετοχή των πολιτών και απασχόληση, επικοινωνία και ενημέρωση, κοινοτική υποστήριξη και υπηρεσίες υγείας.

Τι είναι οι οικολογικές αρχές;

Οι φιλικές προς το περιβάλλον αρχές είναι πρακτικές λύσεις που βοηθούν τους ηλικιωμένους να ενεργούν πιο βιώσιμα και να μειώνουν τις όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές οι λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στα δικά τους σπίτια ή στην κοινότητα με την υποστήριξη άλλων.
 
Οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στοχεύουν στη μείωση, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή δεν βλάπτουν τα οικοσυστήματα ή το περιβάλλον.

Σκοποί του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου AFECO είναι να αναπτύξει μια καλά δομημένη και ανοιχτή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, των (ανεπίσημων) φροντιστών και των κοινωνικών λειτουργών σχετικά με:

a)

Την εφαρμογή φιλικών προς την ηλικία αρχών (στο σπίτι και στη γειτονιά) ως πολύτιμο εργαλείο για την ενεργό γήρανση και τη γήρανση στο σπίτι. Τα φιλικά προς την ηλικία περιβάλλοντα μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να γερνούν με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να παραμείνουν ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν περισσότερο.

β)

Την πολιτιστική και συμπεριφορική αλλαγή που απαιτείται για την προώθηση των αρχών των φιλικών προς την ηλικία περιβαλλόντων μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τις οικολογικές αρχές.

γ)

Τη νέα διαμόρφωση και τις προκλήσεις που τίθενται σε φιλικά προς την ηλικία και την οικολογία περιβάλλοντα υπό τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και τα συστήματα υποβοηθούμενης διαβίωσης για τη γήρανση.

δ)

Το ρόλο των φιλικών προς την ηλικία και την οικολογία περιβαλλόντων (στο σπίτι ή στη γειτονιά) ως πολύτιμου εργαλείου στο πλαίσιο της φροντίδας που μπορεί να αντισταθμίσει τη βιολογική παρακμή σε περίπτωση αδυναμίας ή ασθένειας των ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα.

Heading Icon

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Λεπτομέρειες του προγράμματος AFECO
Ακρωνύμιο
AFECO
Τίτλος
Ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν οικονομικά προσιτές οικολογικές και φιλικές προς την ηλικία λύσεις για την γήρανση στο σπίτι.
Διάρκεια
01/12/22 - 31/05/25
Νούμερο GA:
2022-1-NL01-KA220-ADU-000086242
Πρόγραμμα
Erasmus+
Είδος δράσης
KA220-ADU - Συμπράξεις για συνεργασία στο τομές εκπαίδευσης ενηλίκων
Κλήση
2022
Τομέας
Εκπαίδευση ενηλίκων
Heading Icon

Αποτελέσματα του έργου

Για να επιτύχει αυτούς τους σκοπούς το πρόγραμμα AFECO θα αναπτύξει τα παρακάτω αποτελέσματα:

Μελέτη βάσης

Αναλύει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας-στόχου του έργου, συμπεριλαμβανομένου του βασικού επιπέδου γνώσης, και εντοπίζει τον καλύτερο τρόπο προσαρμογής τους σε μια μεθοδολογία μάθησης και σε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης. Αυτή η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς και τις πολιτικές σε κάθε χώρα του έργου.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το μαθησιακό περιεχόμενο δημιουργείται από κοινού με την ομάδα-στόχο και δομείται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους του έργου. Αναλύει βασικά ζητήματα που αφορούν φιλικές προς την ηλικία και προς το περιβάλλον αρχές τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινότητα, ως μέρος της ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων, της καλής γήρανσης και της γήρανσης στο σπίτι.

Διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Σχεδιασμένη χωρίς αποκλεισμούς με μια ανοιχτή και προσβάσιμη προσέγγιση για όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες να μάθουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και τις πρακτικές που αποκτήθηκαν.

Εγχειρίδιο επικύρωσης

Αφορά στην τελική έκδοση του περιεχομένου εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαζί με τη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αποτελεσματική παράδοση του περιεχομένου σε νέους εκπαιδευόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την καλύτερη προσέγγιση για τη διασφάλιση της επιτυχούς παράδοσης του περιεχομένου.

Scroll to Top