Η Βασική έκθεση και η Στρατηγική Εφαρμογής είναι τώρα διαθέσιμες

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου AFECO είναι η υποστήριξη της ποιότητας ζωής, της παρατεταμένης ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής συμμετοχής των ηλικιωμένων. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και της γήρανσης στον τόπο διμαονής, δίνοντας έμφαση στη σημασία των φιλικών προς την ηλικία και φιλικών προς το περιβάλλον περιβαλλόντων στα σπίτια, τις κοινότητες και τις γειτονιές. Στοχεύει επίσης να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους ηλικιωμένους, τους (ανεπίσημους) φροντιστές και τους κοινωνικούς λειτουργούς σχετικά με τη σημασία αυτών των περιβαλλόντων. Η Βασική Έκθεση και η Στρατηγική Εφαρμογής παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των εταίρων του έργου στην Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Πολωνία κατά την πρώτη φάση του έργου (Δεκέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2023). Η έκθεση περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, μια συγκριτική ανάλυση λύσεων φιλικών για την ηλικία και για το περιβάλλον, μια έκθεση με καλές πρακτικές, ευρήματα από συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης και σχετικές περιπτωσιολογικές μελέτες από τις χώρες εταίρους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που παράγονται από την βασική ανάλυση δείχνουν το εννοιολογικό πλαίσιο για το εκπαιδευτικό υλικό και παρέχουν συστάσεις για τις επερχόμενες δράσεις (σχεδιασμός της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, ανάπτυξη προγράμματος σπουδών, δοκιμή της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης) του έργου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με

• Την περιγραφική και συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών Εθνικών πλαισίων υγείας, κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και ο αντίκτυπος αρχών φιλικών προς την ηλικία και προς το περιβάλλον.

• Τις κατευθυντήριες γραμμές για φιλικές προς την ηλικία αρχές και τη δυνατότητά τους να συνδιαμορφώσουν τις διαστάσεις της ενεργού γήρανσης και της γήρανσης στον τόπο διαμονής (τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινότητα) για τους ηλικιωμένους και τους ηλικιωμένους που χρειάζονται φροντίδα.

• Τα βασικά ευρήματα από τις συνεντεύξεις με ηλικιωμένους, φροντιστές και άλλους ειδικούς.

• Τις μαθησιακές ανάγκες των (άτυπων) φροντιστών και κοινωνικών λειτουργών.

• Τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ηλικιωμένων και πώς αυτές οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών κατάρτισης.

• Την αξιολόγηση των πρακτικών προσαρμογών και παρεμβάσεων που απαιτούνται για την πλατφόρμα e-Learning.

• Την προκαταρκτική ανάλυση των ενδιαφερόμενων φορέων.

Διαβάστε την αναφορά αναφοράς και τη στρατηγική υλοποίησης!

Scroll to Top